Picture
Đức Mẹ Lavang
Lạy mẹ Maria / Thánh mẫu La Vang / đầy muôn ơn phước / ngời chói vạn hào quang / muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ / tinh tuyền thánh thiện / sinh Đấng Cứu Độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến / cứu giúp phù hộ tổ tiên chúng con lương giáo / giữa thời ly loạn cấm cách / khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến / vẫn mãi đầy ơn thiêng / Ơn phần hồn, Ơn phần xác / người bệnh tật, kẻ ưu phiền / nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria / Thánh mẫu La Vang / Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời / cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con / cúi xin xuống phước hải hà / đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu / đại lượng bao dung / cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin Mẹ phù hộ chúng con / luôn sống đức hạnh / đầy lòng cậy trông / và sau cuộc đời này / xin cho chúng con được về sống bên Mẹ / hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. AMEN.