Picture
Lạy Cha, Đấng Ngự Muôn Đời, con xin dâng lên Cha Máu Cực Thánh của Người Con Chí Thánh Cha là Đức Giêsu, cùng với các Thánh Lễ được cử hành trên khắp cả thế giới ngày hôm nay, cho tất cả các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, cho những người phạm tội ở khắp mọi nơi, cho những người phạm tội trong khắp cả Giáo Hội Hoàn Vũ, những người trong mái ấm và trong nội bộ gia đình của con.  Amen

                                                                                                              -Thánh Cả Gertrude

(Thiên Chúa đã từng nói với Thánh Cả Gertrude rằng:  cứ mỗi lần lời cầu nguyện này được đọc lên thì sẽ có 1,000 linh hồn được thoát khỏi lửa luyện ngục.)