Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót
Dùng xâu chuỗi mân côi để nguyện ngắm


1.  Đọc kinh Lạy Cha
2.  Đọc kinh Kính Mừng
3.  Đọc kinh Tin Kính
4.  Hạt chuỗi lớn - hát hoặc đọc:  "Lạy Cha Hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của con rất yêu dấu Cha, là Đực Giêsu Kitô, Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới."
5.  Mười hạt nhỏ - mỗi hạt hát hoặc đọc:  "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới."  Xong mười hạt, trở lại số 4 cho đến khi hết chuỗi hạt rồi kết thúc.
6.  Kết thúc - Hát hoặc đọc 3 lần:  "Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới."
7.  Đọc Kinh Lạy Nữ Vương.


Chuỗi hạt này đã làm biết bao phép lạ cho những kẻ có tội và người đang lâm cơn hấp hối được ăn năn hối cải.