English * Tiếng Việt

Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy bênh vực che chở cho chúng con trong lúc chiến trường, cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con trông cậy, và chống trả các chước sâu độc ma quỷ.  Chúng con sấp mình xuống xin Đức Chúa Trời ngăn cấm thần ngụy ấy.  Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae là tướng quân cai quản cơ binh trên trời, kìa satan và thần dữ đang rảo khắp thiên hạ hòng làm hư loài người chúng con, xin người lấy phép Đức Chúa Trời mà xua đuổi chúng xuống hỏa ngục đời đời. Amen.